St. Agnes Cemetery, Sarcoxie Prairie, Newton County, Missouri

Saint Agnes Cemetery, Sarcoxie Prairie, MO